Ajutoare de încălzire

Se acordă conform:

Legii416/2001 privind venitul minim garantat;

OUG 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece;

HG nr. 920/2011 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr 70/2011;

Ordonanţa 27/27.08.2013 pentru modificarea şi completarea OUG 70/2011;

Legea 292/2011 privind asistenţa socială

Beneficiari – familiile ale caror venituri se încadrează în cuantumurile prevăzute de lege.

Acte necesare:

 • Cerere tip
 • Pentru toţi membrii familiei: actele de identitate (buletin/carte de identitate, iar pentru minorii sub 14 ani certificate de naştere), sau, după caz, livretul de familie (copie);
 • Copie de pe hotărârea definitivă de încuviinţare a adopţiei, de încredinţare sau plasament familial al minorului, pentru copiii aflaţi în întreţinere, dacă este cazul;
 • Copii de pe actele de proprietate;
 • Copie de pe certificatele de deces, unde este cazul;
 • Adeverinţe din care să rezulte venitul net din ultima luna, realizat de persoana încadrată în muncă (în original), pentru persoanele încadrate în muncă;
 • Declaraţie notarială pe propria răspundere, pentru persoanele care declară că nu înregistrează niciun fel de venituri;
 • Taloanele sau Adeverinţele de pensie din ultima lună plătită(in original), în cazul pensionarilor;
 • Adeverinţă eliberată de organul financiar teritorial (Directia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Ilfov – Administraţia Finanţelor Publice a Oraşului Voluntari – Bucureşti, Str. Lucreţiu Pătrăşcanu nr. 10, sector 3, tel: 340.51.82) din care să rezulte veniturile realizate de membrii familiei, eliberată cu cel mult 2 săptămâni înainte de data depunerii dosarului la D.A.S.(în original);
 • Vizele de la Registrul Agricol și Serviciul Taxe și Impozite;
 • Talon de alocaţie de stat, din luna depunerii cererii sau luna anterioară (in original);
 • Adeverinţă de elev/student eliberate în luna depunerii cererii, în care să se menţioneze dacă beneficiază de bursă, tipul şi cuantumul acesteia (în original);
 • Talonul de plata al ajutorului de somaj reprezentand drepturile cuvenite pentru ultima luna completă (in original);
 • Orice alt act sau document considerat relevant pentru acordarea ajutorului de incalzire;
 • Ultima Factura de gaze (in original);
 • Dosar cu şină.