Privind stabilirea modului de exploatare şi valorificare a materialului lemnos din pasiunea comunală împădurita in proprietatea publica a comunei Plescuta.

Privind rectificarea sumei privind alocatiile bugetare in cadrul bugetului local pe anul 2015.

Privind propunerea stabilirii procentului de 1%, pentru constituirea fondului de accesibilizare a padurilor si pasunilor impadurite, proprietatea COMUNEI PLESCUTA, pentru anul 2016.

Privind desemnarea unui reprezentant al autoritatii administratiei publice locale in Consiliul de Administratie a Scolii Gimnaziale Plescuta, pentru anul scolar 2015-2016.

Privind preluarea unitatiilor de compostare individuala aflate in domeniul public al Judetului Arad din Administrarea Consiliului Judetean Arad, in administrarea Consiliului Local al Comunei Plescuta, membra a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Sistem integrat de Gestionare a Deseurilor Judetul Arad, in scopul realizari proiectului ,,Sistem de Management Integrat al Deseurilor Solide in Judetul Arad".

Privind propunerea de aprobare a indicatorilor de performanta pentru serviciul public de salubrizare pentru Comuna Plescuta, membru al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Sistem Integrat de Gestionare a Deseurilor, Judetul Arad

Privind propunerea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat pentru anul 2016-2017 in Comuna Plescuta

Privind organizarea licitatiei publice pentru vanzarea de material lemnos

Privind propunerea de stabilire a unor norme pentru activitatea de gospodarire, intretinere si curatenie, colectare, transport si depozitarea deseurilor, a activitatilor comerciale, precum si masuri de protectia mediului 

Privind propunerea de finantare a reparatiilor necesare la Caminul Cultural din localitatea Rostoci

Privind propunerea de rectificare a bugetului local pe anul 2017.

Privind organizarea licitatiei publice cu strigare, pentru vanzarea materialului lemnos pe picior,din fondul forestier proprietate publica a Comunei Plescuta.

Privind propunerea de aprobare a sumei de 600 lei, din bugetul local, pentru premierea copiilor, la incheierea anului scolar 2016-2017.

Privind modificarea cuantumului indemnizatiei maxima lunara, a consilierilor locali pentru participarea la numarul maxim de sedinte.

Privind stabilirea salarilor de baza a functionarilor publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului Comunei Plescuta.

Privind ordinea de zi a sedintei ordinare din data de 23.01.2018.

Privind stabilirea unor norme pentru activitatea de gospodarire, intretinere si curatenie, colectare, transport si depozitarea deseurilor, a activitatilor comerciale, precum si masuri de protectia mediului pentru anul 2018.

Privind aprobarea Regulamentului de stabilire a procedurii de instruire, percepere a taxelor speciale si alte taxe locale, precum si stabilirea cuantumului acestora pentru anul 2018.

Privind supraimpozitarea cladirilor si terenurilor neingrijite de pe raza Comunei Plescuta.

Privind propunerea stabilirii impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018.

Privind propunerea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat pentru anul 2018-2019 in Comuna Plescuta.

Privind organizarea licitatiei publice cu strigare, pentru vanzarea de material lemnos pe picior, din fondul forestier proprietate publica a Comunei Plescuta.

Privind stabilirea salarilor de baza a functionarilor publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului Comunei Plescuta, incepand cu data de 01.01.2018.

Privind propunerea de aprobare a procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local Plescuta din data de 02.07.2019.

Privind propunerea de aprobare a ordinei de zi a sedintei extraordinare a Consiliului Local Plescuta din data de 02.07.2019.

Privind propunerea de modificare a Hotararii nr. 59/27.11,2015, a Consiliului Local Plescuta, conform Hotararii Consiliului Judetean Arad nr. 178/25.06.2019.

Privind propunerea de aprobare a executiei bugetare pe anul 2018.