Ancheta sociala

Cerere beneficii de asistenta sociala

Fisa de calcul

 

 

Ajutor social

Acordarea ajutorului social, familiilor şi persoanelor singure, cetăţeni români, străini sau apatrizi, care au domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul orasului Voluntari, precum şi celor fără locuinţă aflate în situaţie de nevoie, care trăiesc în adăposturi improvizate.

Baza legislativă

 • Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G. nr.50/19.01.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat;
 • OUG nr.124/27.12.2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistenţă socială
 • Ordinul Ministrului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale nr. 1474/2011;
 • H.G. nr. 225/2012 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001
 • Legea nr. 166/2012 pentru aprobarea OUG nr 124/2011;
 • H.G. nr 1291/2012 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 416/2001.
 • H.G.. nr.871/2013 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.
 • OUG nr 42/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat şi modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei

Beneficiari

 • Familiile şi persoanele singure ale căror venituri se situează sub nivelul lunar al venitului minim garantat, stabilit prin ordonanţă de urgenţă, au dreptul la ajutor social.
 • Cuantumul ajutorului social se stabileşte ca diferenţă între nivelul venitului minim garantat şi venitul net lunar al familiei sau persoanei singure.
 • Cuantumul lunar al Venitului Minim Garantat (VMG) este stabilit prin raportare la indicatorul social de referinta ISR a carui valoare este stabilita prin lege la 500 LEI .
 • Nivelurile pentru VMG sunt urmatoarele:
 • Persoana singura = 0.283 x ISR = 141,5 lei
 • Familia formata din 2 persoane = 0.510 x ISR = 255 lei
 • Familia formata din 3 persoane = 0.714 x ISR = 357 lei
 • Familia formata din 4 persoane = 0.884 x ISR = 442 lei
 • Familia formata din 5 persoane = 1.054 x ISR = 527 lei
 • Pentru fiecare alta persoana peste numarul de 5 persoane, ajutorul social se mareste cu 0.073 x ISR = 36,5 lei.

Acte necesare

 • Cerere şi declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului social;
 • Acte doveditoare privind componenţa familiei: B.I./C.I./C.I.P, certificat de căsătorie, carnet de identitate, legitimaţie de şedere temporară (pentru cetăţenii străini sau apatrizi)
 • Certificate de naştere ale copiilor;
 • Certificat deces;
 • Hotărâre definitivă de încuviinţare a adopţiei, de încredinţare sau plasament familial al minorului, mandatul poştal în care se specifică cuantumul alocaţiei de întreţinere primită de la Agenţia pentru Prestaţii Sociale a judetului Ilfov
 • Actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator;
 • Actul din care rezulte că un membru al familiei urmează o formă de învăţământ la cursuri de zi;
 • Acte din care să rezulte încadrarea în categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav, gr. I sau gr. II de invaliditate pentru persoanele aflate în întreţinere ;
 • Actul doveditor privind proprietatea, contract de închiriere locuinţă fond de stat sau chiriaş la proprietar + schiţa locuinţei;
 • În cazul divorţului cu copii încredinţaţi se va prezenta hotărârea judecătorească privind pensia de întreţinere;
 • Pentru a demonstra modul de gospodărire trebuie să prezinte declaraţie notarială din care să rezulte acest lucru;
 • Persoanele apte de muncă care nu realizează venituri din salarii sau din alte activităţi vor prezenta dovada faptului că sunt în evidenţa Agenţiei Teritoriale pentru Ocuparea Forţei de Muncă pentru încadrarea în muncă şi nu au refuzat nejustificat un loc de muncă oferit sau nu au refuzat participarea la un program de pregătire profesională
 • Certificat de rol fiscal
 • Certificat de venituri eliberat de Administraţia Finanţelor Publice din care să rezulte dacă realizează venituri din activităti pe cont propriu;
 • Adeverinţa de la Registrul Agricol din cadrul Primăriei Voluntari
 • În cazul persoanelor singure/familiilor care au resedinţa sau locuiesc fără forme legale pe raza orasului Voluntari, se va prezenta adeverinţă de la primarul localităţii de domiciliu din care să rezulte că nu beneficiază de ajutorul social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, certificat fiscal din care să rezulte cu ce bunuri (clădiri, terenuri ) figurează pe rol în localitatea respectivă, certificat de venituri din care să rezulte dacă obţine venituri din activităti pe cont propriu;
 • Certificat medical privind incapacitatea de muncă ( acolo unde este cazul);
 • Talon şomaj;
 • Talon alocaţie de stat pentru copil;
 • Adeverinţa de elev în care se va specifica dacă beneficiază de alocaţie de stat şi bursa (cuantumul);
 • Talon pensie + Decizie pensie;
 • Persoana inaptă de muncă trebuie să prezinte decizie pentru pierderea capacităţii de muncă (gradul I sau II invaliditate);
 • În cazul femeilor peste 60 ani si bărbaţii peste 65 ani care nu au nici un fel de pensie se va prezenta declaraţie notarială din care să rezulte aceasta;
 • Talon pensie de urmaş + decizie în cazul copiilor care au părinţi decedaţi;
 • În cazul salariaţilor adeverinţa eliberată de angajator în care se va specifica salariul net realizat în luna anterioară depunerii cererii de ajutor social;
 • În cazul persoanelor angajate pe bază de convenţie civilă de prestări servicii, adeverinţa eliberată de angajator cu salariul net realizat în luna anterioară.

Condiţii de acordare:

Cererea şi declaraţia pe propria răspundere, precum şi celelalte acte doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile realizate, se înregistrează la Directia Asistenta Sociala Voluntari.

Pentru soluţionarea cererii privind acordarea ajutorului social, se va afectua ancheta socială la domiciliul său, după caz la reşedinţa solicitantului, ori la locul desemnat de solicitant în cazul celor fără locuinţă.

De asemenea, persoanele apte de muncă care solicită ajutorul social şi care nu realizează venituri din salarii sau din alte activităţi, au următoarele obligaţii:

 • să dovedească lunar, cu adeverinţă eliberată de Agenţia Teritorială pentru Ocuparea Forţei de Muncă că: sunt înregistrate ca persoane în căutarea unui loc de muncă, nu au refuzat un loc de munca, nu au refuzat participarea la servicii pentru stimularea forţei de muncă, la servicii de formare profesioanală sau participarea la un program de pregătire profesională.
 • să presteze lunar, la solicitarea primarului, acţiuni sau lucrări de interes local.
 • să aibă achitate obligaţiile legale faţă de bugetul local pentru bunurile pe care le deţin în proprietate, aferente anului anterior.

Acordarea sau, după caz, neacordarea dreptului la ajutor social se face prin dispoziţia scrisă a primarului.