images_1.jpg

STATUTUL COMUNEI

P L E Ș C U Ț A

Art.1. În conformitate cu prevederile art.21 lit. b din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală prezentăm Statutul comunei Pleşcuţa.

Art.2. Comuna Pleşcuţa se află în componenţa judeţului Arad, situată în partea de est a judeţului învecinându-se nord-vest-sud cu comuna Gurahonț, la nord-est cu comuna Vârfurile la sud cu comuna Hălmagiu și judeţul Hunedoara. Localităţile componente ale comunei sunt următoarele sate: Gura Văii situat la 3km, Dumbrava situat la 1,5 km, Rostoci situat la 3,5 km, Aciuţa situat la 2 km, Tălagiu situat la 6 km, Budeşti situat la 9 km și Pleşcuţa care este reşedinţa comunei.

Satele Gura Văii şi Rostoci sunt situate la vest, satele Aciuţa şi Tălagiu la est, satele Dumbrava şi Budeşti la sud Suprafaţa intravilanului este de 75 ha, suprafaţa agricolă este de 15oo ha din care 57,5 ha teren arabil, 925 ha fineţe şi 2512 ha de păşune Suprafaţa totală a teritoriului este de 789o ha.

Autoritatea Consiliului Local se exercită asupra teritoriului comunei Pleşcuţa cu satele din componenţă care istoric sunt din timpuri străvechi, dar date ce atestă aceste localităţi le avem mult mai târziu din secolul al XIV-lea. Satele Aciuţa, Pleşcuţa, Rostoci şi Talagiu apar în acte din 1439 ca făcând parte din componenţa cetăţii Șiriei, iar de prin anii 1697 de domeniul Hălmagiu. Proprietăţile din acea perioadă aparţin familiei Brancovici și mai târziu familiei Huniade.

Satele Budeşti, Dumbrava şi Gura Văii apar prin anii 1464 – 1553 iar în Gura Văii in 1896 a fost descoperită, o comoară de argint din epoca dacica.

Populaţia comunei este de 1552 locuitori repartizata pe sate după cum urmează:

Talagiu         465 din care copii    43

Pleșcuța        300 din care copii    30

Aciuța          241 din care copii    36

Gura Văii     205 din care copii    18

Rostoci         140 din care copii     8

Dumbrava    111 din care copii     6

Budești          45 din care copii     -

Pe gospodării situația se prezintă astfel:

Talagiu         166

Pleșcuța        102

Aciuța             87

Gura Văii       60

Rostoci          58

Dumbrava     52

Budești          23

Majoritatea  populaţiei este compusa din români şi o mica parte din romi-lingurari.

        Reşedinţa comunei este în satul Pleşcuţa.

        Autorităţile administraţiei publice locale care conduce comuna sunt:

- Consiliul Local ca autoritate deliberativă şi primarul ca autoritate executivă.

Atribuţiile specifice sunt prevăzute în Legea 69/1991 privind admi­nistraţia publica locală. Activitatea celor două organisme se desfă­şoară în sediul Primăriei din satul Pleşcuţa, nr. 81,

        La nivelul comunei Pleşcuţa funcţionează un Dispensar uman care este în regim privat, un Dispensar Veterinar de asemenea în regim privat. În centrul de comuna Pleşcuţa funcţionează Şcoala Generală cu clasele I-VIII și o bibliotecă comunală care are o încadrare de 1/2 normă, în satele Gura Văii, Tălagiu şi Aciuţa funcţionează şcoală cu clasele I-IV, iar în fiecare sat sunt cămine culturale care nu mai au nici o activitate culturală, se folosesc doar la ţinerea unor şedinţe cetăţeneşti.

De asemenea în cadrul comunei sunt 7 biserici ortodoxe,  bise­rici baptiste şi bise­rici penticostale.

Legăturile între localităţile comunei se fac prin intermediul drumurilor comunale, judeţene, naţionale şi calea ferată, Majoritatea drumurilor sunt de pământ şi pietruite, singurul drum modernizat fiind drumul naţional.

Activităţile economice specifice comunei noastre sunt exploatațiile de piatră din cariere, dar în momentul de faţă mai funcţionează numai Cariera Aciuţa. Altă activitate nou înfiinţată este gaterul care este la început, dar în perspective de dezvoltare şi cere va prelua forța de muncă, disponibilă prin închiderea carierelor de piatra. Activitatea de bază în zona noastră este agricultura cu specific cultura cerealelor, creșterea animalelor și pomicultura.

Comuna este deservită pentru satisfacerea nevoilor de transport de mărfuri și călători prin stația Aciuța și numai de călători prin stațiile Talagiu și Romanița, de asemenea pentru transportul public al locuitorilor se folosesc cursele de autobuze aparținând Companiei de Transport Local Arad.

Serviciile publice la nivelul comunei nu sunt dezvoltate, dar se vor înființa ținând cont de specificul local și în special al curățeniei organizând daca este nevoie serviciu de gospodărire comunală.

Art.3. Persoanele care se afla pe teritoriul comunei la împlinirea vârstei de 100 ani li se va înmâna titlul și certificatul de cetățean al comunei în cadrul unei festivități organizate prin grija primarului.

Art.4. Pentru persoanele ce provin din rândul cetățenilor comunei Pleșcuța și au avut o contribuție de seamă la promovarea cunoașterii acestor locuri prin aportul lor prin diferite activități li se poate acorda titlul de cetățean de onoare al comunei sau din diferite motive retragerea lui.

Art.5. Cetățeni comunei pot să participe la viața politică a comunei, economică și culturală, sportivă în cadrul unității administrativ teritoriale.

Art.6. Cetățenii comunei sunt consultați prin referendum cu privire la probleme de interes deosebit potrivit legii. Consultarea cetăţenilor se face prin adunare populară organizată pe sate.

Art.7. Convocarea adunării şi organizarea se face de către primar sau consiliul local.

Convocarea se face prin aducerea la cunoștința celor interesați, specificându-se scopul adunării a datei de ținere și a locului unde se ține.

Art.8. Adunarea populară este valabilă constituită în prezența majorității reprezentanților familiilor și adoptă propuneri cu jumătate plus unu din numărul celor prezenți. Propunerile se consemnează într-un proces verbal și se înmânează primarului.

Art.9. Primarul este obligat să analizeze propunerile și să le înainteze consiliului la prima ședință pentru a hotărâ asupra lor. Soluția adoptată de consiliu se aduce la cunoștința cetățenilor care au inițiato.

Art.10. Bunurile se pot închiria sau concesiona numai potrivit legii și cu acordul consiliului local.

Art.11. Se va iniția acțiuni și demersuri în vederea înfrățirii comunei sau a unor sate din cadrul comunei cu alte comune sau localități sau asocia pentru realizarea unor activități de interes comun.

Art.12. Dacă este nevoie se poate atribui sau schimba denumirea unor instituții publice de interes local, a străzilor, a altor obiective sau a localităților.

Art.13. Pentru comuna Pleșcuța și satele aparținătoare nu este necesar să instituim semne specifice.

        Art.14. prezentul statut va fi supus pentru aprobare în Consiliul Local al comunei Pleșcuța.