41/30.07.2021 - Privind propunerea de aprobare a procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Plescuta din data de 24.06.2021 .

40/30.07.2021 - Privind propunerea de aprobare a ordinei de zi a sedintei extraordinare a Consiliului Local Plescuta din data de 02.08.2020 .

39/28.07.2021 - Privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Comunei Plescuta in Adunarea Generala a Asociatiilor Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Transport Public Arad privind modificarea Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Transport Public Arad

38/26.07.2021 - Privind propunerea numarului si cuantumului burselor acordate in invatamantul preuniversitar de stat din Comuna Plescuta, in semestrul II al anului scolar 2020-2021 .

37/26.07.2021 - Privind aprobarea unor masuri de imbunatatire a actului de transparenta decizionala si de crestere a gradului de acces al cetatenilor la documente de interes public produse si /sau gestionate de aparatul de specialitate al primarului .

36/18.06.2021 - Privind stabilirea datei adunarii cetatenesti pentru alegerea unui membru din partea proprietarilor de terenuri in Comisia Locala Plescuta de aplicare a legilor fondului funciar .

35/26.05.2021 - Privind revizuirea Regulamentului de organizare si functionare al Primariei Comunei Plescuta .

34/18.05.2021 - Privind propunerea desemnarii consilierilor locali in vederea formarii comisiei de evaluare si evaluarea performantelor profesionale individuale ale secretarului general al Comunei Plescuta pentru anul 2020 .

33/18.06.2021 - Privind propunerea de aprobare a procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Plescuta din data de 31.05.2021 .

32/26.05.2021 - Privind propunerea de aprobare a ordinei de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local Plescuta din data de 24.06.2021.

31/05.04.2021 - Privind propunerea de neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative prevazute de ,,Programul pentru scoli al Romaniei ".

30/26.04.2021 - Privind aprobarea contului de executie a bugetului local al Comunei Plescuta pe anul 2020 .

29/26.04.2021 - Privind propunerea de aprobare a ordinei de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local Plescuta din data de 31.05.2021 .

28/26.04.2021- Privind propunerea de alegere a unui nou presedinte de sedinta pentru un mandat de 3 luni .

27/26.04.2021 - Privind propunerea de aprobare a procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local Plescuta din dat de 26.04.2021 .

27/26.04.2021 - Privind aprobarea contului de executie a bugetului local al Comunei Plescuta pe trimestriul IV al anului 2020.

26/23.04.2021 - Privind propunerea de aprobare a încheierii unui contract de asistență juridică și reprezentare în instanță cu un cabinet de avocat.

25/23.04.2021 - Privind propunerea de aprobare a ordinei de zi de indata a Consiliului Local Plescuta din data de 26.04.2021 .

24/23.04.2021 - Privind propunerea de aprobare a procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local Plescuta din data de 20.04.2021 .

23/02.04.2021 - Privind propunerea de aprobare a utilizării excedentului anului precedent pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare.

22/02.04.2021 - Privind propunerea de adoptare a bugetului general de venituri și cheltuieli al Comunei Pleșcuța pe anul 2021.

21/20.04.2021 - Privind aprobarea ordinei de zi a ședinței extraordinare din data de 20.04.2021.

20/20.04.2021 - Privind aprobarea conținutului procesului verbal al sedinței ordinare a Consiliului Local Pleșcuța din data de 02.04.2021.rivind aprobarea conținutului procesului verbal al sedinței ordinare a Consiliului Local Pleșcuța din data de 02.04.2021.

21/02.04.2021 - Privind constituirea Grupului de lucru în vederea identificării așezărilor informale, evaluării situației acestora și stabilirea măsurilor necesare, la nivelul Comunei Pleșcuța.

20/02.04.2021 - Privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Comunei Pleșcuța în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea aprobării modificării Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 - Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019.

19/02.04.2021 - Privind acordarea unui mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad să exercite în numele și pe seama Comunei Pleșcuța atribuțiile de autoritate publică tutelară pentru operatorul de transport regional SC Compania de Transport Public SA Arad.

18/02.04.2021 - Privind acordarea unui mandat reprezentantului comunei Pleșcuța în Adunarea Generală a Asociaților pentru aprobarea cotizației pe 2021 către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad.

17/02.04.2021 - Privind propunerea de aprobare a ordinei de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local Pleșcuța din data de 02.04.2021.

16/02.04.2021 - Privind propunerea de aprobare a procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Pleșcuța din data de 26.02.2021. 13

15/25.01.2021 - Privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Comunei Pleșcuța în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea aprobării modificării Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 - Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019, astfel cum a fost modificat prin actele adiționale nr. 1/20.12.2019, nr. 2/21.01.2020, nr. 3/06.03.2020, nr. 4/10.09.2020 și nr. 5/28.12.2020.

14/25.01.2021 - Privind propunerea de revocare a Hotărârii Consiliului Local Pleșcuța nr. 26/12.03.2019, privind contribuția pentru economia circulară.

13/25.01.2021 - Privind plata cotizației Consiliului Local Pleșcuța aferentă anului 2021, la bugetul Asociației de Dezvoltarew Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Arad.

12/25.01.2021 - Privind propunerea numarului si cuantumul burselor acordate in invățământul preuniversitar de stat din Comuna Pleșcuța, în semestrul 1 al anului școlar 2020-2021.

11/25.01.2021 - Privind acordarea unui mandat special reprezentantului Comunei Plescuta in Adunarea Generala a Asociatilor privind modificarea Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Transport Public Arad.

10/25.01.2021 - Privind propunerea de aprobare a ordinei de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local Plescuta din data de 26.02.2021.

9/25.01.2021 - Privind propunerea de aprobare a procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local Pleșcuța din data de 28.01.2021.

8/25.01.2021 - Privind propunerea de alegere a unui nou președinte de ședință pentru un mandat de 3 luni.

7/28.01.2021 - Privind propunerea de aprobare organizării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul 2021-2022, în Comuna Pleșcuța.

6/28.01.2021 - Privind propunerea de stabilire a indemnizației lunare de care beneficiază consilierii locali ai Consiliului Local Pleșcuța, Județul Arad.

6/28.01.2021 - Privind propunerea de stabilire a indemnizației lunare de care beneficiază consilierii locali ai Consiliului Local Pleșcuța, Județul Arad.

4/28.01.2021 - Privind propunerea de aprobare a Planului de măsuri pentru înbunătățirea actvității de bună gospodărire, înfrumusețare și de mediu a Comunei Pleșcuța, Județul Arad.

3/28.01.2021 - Privind propunerea de aprobare a Planului de acțiuni și lucrări de interes local ce vor fi efectuate în anul 2021 de către persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor social potrivit Legii 416/2001, privind venitul minim garantat.

2/28.01.2021 - Privind propunerea de aprobare a conținutului procesului verbal al sedinței extraordinare a Consiliului Local Pleșcuța din data de 23.12.2021.

1/28.01.2021 - Privind propunerea de aprobare a ordinei de zi a sedinței ordinare din data de 28.01.2021.