HCL 41

HCL 40

HCL 39 /02.08.2021 - Privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al al Comunei Plescuta in Adunarea Generala a Asociatiilor Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Transport Public Arad privind modificarea Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Transport Public Arad .

HCL 38/02,08,2021 - Privind aprobarea cuantumului burselor acordate in invatamantul preuniversitar de stat din Comuna Plescuta, in semestrul II al anului scolar 2020-2021 . 

HCL 37/02.08.2021 - Privind aprobarea unor masuri de imbunatatire a actului de transparenta decizionala si de crestere a gradului de acces al cetatenilor la documente de interes public produse si /sau gestionate de aparatul de specialitate al primarului .

HCL 36/24.06.2021 - Privind stabilirea datei adunarii cetatenesti pentru alegerea uni mambru din partea proprietarilor de terenuri in Comisia Locala Plesccuta de aplicare a legii fondului funciar .

HCL 35/24.06.2021 - Privind revizuirea Regulamentului de organizare si functionare al Primariei Comunei Plescuta . 

HCL 34/24.06.2021 - Privind aprobarea desemnarii consilierilor locali in vederea formarii comisiei de evaluare si evaluarea performantelor profesionale individuale ale secretarului general al Comunei Plescuta pentru anul 2020 .

HCL 33/24.06.2021 - Privind aprobarea  continutului procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Plescuta din data de 31.05.2021 .

HCL 32/24.06.2021 - Privind aprobarea ordinei de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local Plescuta din data de 24.06.2021 .

HCL 31/31,05,2021 - Privind aprobarea nesumarii responsabilitatiiorganizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor /acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative prevazute de ,, Programul pentru scoli al Romaniei ,, .

HCL 30/31.05.2021 - Privind  neaprobarea contului de executie a bugetului local al Comunei Plescuta pe anul 2020 .

 HCL 29/31.05.2021 - Privind aprobarea ordinei de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local Plescuta din data de 31.05.2021 .

HCL 28/31.05.2021 - Privind alegerea a unui nou presedinte de sedinta pentru un mandat de 3 luni .

HCL 27/31.05.2021 - Privind aprobarea continutului procesului verbal al sedintei de indata a Consiliului Local Plescuta din data de 26.04.2021 .

HCL 26/26.04.2021 - Privind aprobarea incheierii unui contract de asistenta juridica si reprezentare in instanta si in fata organelor de urmarire penala, cu un cabinet de avocat.

HCL 25/26.04.2021 - Privind aprobarea ordinei de zi a sedintei de indata a Consiliului Local Plescuta din data de 26.04.2021.

HCL 24/26.04.2021 - Privind aprobarea continutului procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local Plescuta din data de 20.04.2021.

HCL 23/20.04.2021 - Privind aprobarea utilizării excedentului anului precedent pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare.

HCL 22/20.04.2021 - Privind adoptarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Comunei Pleșcuța pe anul 2021.

HCL 21/20.04.2021 - Privind aprobarea ordinei de zi a ședinței extraordinare din data de 20.04.2021.

HCL 20/20.04.2021 - Privind aprobarea conținutului procesului verbal al sedinței ordinare a Consiliului Local Pleșcuța din data de 02.04.2021.

HCL 21/02.04.2021 - Privind constituirea Grupului de lucru în vederea identificării așezărilor informale, evaluării situației acestora și stabilirea măsurilor necesare, la nivelul Comunei Pleșcuța.

HCL 20/02.04.2021 - Privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Comunei Pleșcuța în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea aprobării modificării Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 - Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019.

HCL 19/02.04.2021.-.Privind acordarea unui mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad să exercite în numele și pe seama Comunei Pleșcuța atribuțiile de autoritate publică tutelară pentru operatorul de transport regional SC Compania de Transport Public SA Arad.

HCL 18/02.04.2021.- Privind acordarea unui mandat reprezentantului comunei Pleșcuța în Adunarea Generală a Asociaților pentru aprobarea cotizației pe 2021 către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad.

HCL 17/02.04.2021 - Privind aprobarea ordinei de zi a ședinței extraordinare din data de 02.04.2021.

HCL 16/02.04.2021 - Privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Pleșcuța din data de 02.04.2021.

HCL 15/26.02.2021 - Privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Comunei Pleșcuța în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea aprobării modificării Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 - Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019, astfel cum a fost modificat prin actele adiționale nr. 1/20.12.2019, nr. 2/21.01.2020, nr. 3/06.03.2020, nr. 4/10.09.2020 și nr. 5/28.12.2020.

HCL 14/26.02.2021 - Privind aprobarea revocării Hotărârii Consiliului Local Pleșcuța nr. 26/12.03.2019, privind contribuția pentru economia circulară.

HCL 13/26.02.2021 - Privind plata cotizației Consiliului Local Pleșcuța aferentă anului 2021, la bugetul Asociației de Dezvoltarew Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Arad.

HCL 12/26.02.2021 - Privind aprobarea numarului si cuantumul burselor acordate in invățământul preuniversitar de stat din Comuna Pleșcuța, în semestrul 1 al anului școlar 2020-2021.

HCL 11/26.02.2021 - Privind acordarea unui mandat special reprezentantului Comunei Plescuta in Adunarea Generala a Asociatilor privind modificarea Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Transport Public Arad.

HCL 10/26.02.2021 - Privind aprobarea ordinei de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local Plescuta din data de 26.02.2021.

HCL 9/26.02.2021 - Privind aprobarea conținutului procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local Pleșcuța din data de 28.01.2021.

HCL 8/26.02.2021 - Privind alegere a unui nou președinte de ședință pentru un mandat de 3 luni.

HCL 7/28.01.2021 - Privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul 2021-2022, în Comuna Pleșcuța.

HCL 6/28.01.2021 - Privind stabilirea indemnizației lunare de care beneficiază consilierii locali ai Consiliului Local Pleșcuța, Județul Arad.

HCL 5/28.01.2021 - Privind aprobarea Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2021.

HCL 4/28.01.2021 - Privind aprobarea Planului de măsuri pentru înbunătățirea actvității de bună gospodărire, înfrumusețare și de mediu a Comunei Pleșcuța, Județul Arad.

HCL 3/28.01.2021 - Privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local ce vor fi efectuate în anul 2021 de către persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor social potrivit Legii 416/2001, privind venitul minim garantat.

HCL 2/28.01.2021 - Privind aprobarea ordinei de zi a sedinței ordinare din data de 28.01.2021.

HCL 1/28.01.2021 - Privind aprobarea conținutului procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului local Pleșcuța din data de 23.12.2020.