HCL 62-23.09.2020 - Privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2020.

HCL 61-23.09.2020 - Privind aprobarea înscrieri a străzilor de pe raza administrativă a Comunei Pleșcuța, în evidențele de publicitate imobiliară, în proprietatea Comunei Pleșcuța.

HCL 60-23.09.2020 - Privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Pleșcuța înscrise în Anexa 49 - Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Pleșcuța, însușită prin HCL nr. 26/27.08.2001, cu modificările și completările ulterioare și aprobate prin HGR 976/2002.

HCL 59-23.09.2020 - Privind aprobarea Devizului General după încheierea contractului de lucrări, pentru obiectivul de investiții, Reabilitare Grădinița Pleșcuța, Comuna Pleșcuța, Județul Arad.

HCL 58-23.09.2020 - Privind aprobarea valorii de investiție a proiectului Achiziție de Utilaje în Comuna Pleșcuța, și a solicitării scrisorii de garanție din partea FNGCIMM SA IFN-BUCUREȘTI.

HCL 57-23.09.2020 - Privind aprobarea ordinei de zi a ședinței extraordinare din data de 23.09.2020.

HCL 56-23.09.2020 - Privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Pleșcuța din data de 28.08.2020.

HCL 55-28.08.2020 - Privind aprobarea a actului adițional nr. 842/30.04.2020, la contractul de prestări servicii silvice nr. 3084 din 15.11.2016.

HCL 54-28.08.2020 - Privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Pleșcuța, în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea aprobării modificării Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 -Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019, astfel cum a fost modificat prin actele adiționale nr. 1/20.12.2019, nr. 2/21.02.2020 și nr. 3/06.03.2020.

HCL 53-28.08.2020 - Privind aprobarea ordinei de zi a ședinței extraordinare din data de 28.08.2020.

HCL 52-28.08.2020 - Privind aprobarea conținutului procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Pleșcuța din data de 29.07.2020.

HCL 51-29.07.2020 - Privind modificarea tarifului maxim de operare a Statiilor de transfer din Barzava Chișineu-Criș și Sebiș inclusiv activitatile de transport al deșeurilor reziduale la depozitul conform existent din judetul Arad.

HCL 50-29.07.2020 - Privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2020.

HCL 49-29.07.2020 - Privind aprobarea ordinei de zi a sedintei extraordinare din data de 29.07.2020.

HCL 48-29.07.2020 - Privind aprobarea continutului procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local Plescuta din data de 10.07.2020

HCL 47-10.07.2020 - Privind aprobarea participării la Programul AFM Privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionarii inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public

HCL 46-10.07.2020 - Privind propunerea de aprobare a ordinei de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local Plescuta din data de 10.07.2020.

HCL 45-10.07.2020 - Privind propunerea de aprobare a procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Plescuta din data de 23.06.2020

HCL 44-10.07.2020 - Privind propunerea de alegere a unui presedinte de sedinta pentru un mandat de 3 luni.

H.C.L. 43/23.06.2020 - Privind aprobarea Planul Tarifar si Analiza pragului de suportabilitate pentru utilizatorii casnici in cadrul Proiectului '' Sistem de Management lntegrat al Deseurilor in Judetul Arad".aprobarea Planul Tarifar si Analiza pragului de suportabilitate pentru utilizatorii casnici in cadrul Proiectului '' Sistem de Management lntegrat al Deseurilor in Judetul Arad".

H.C.L. 42/23.06.2020 - Privind aprobarea Actului Aditional la Actul Constitutiv, Actul Constitutiv revizuit, Actul Aditional la Statut si Statutul revizuit al Asociatei de Dezvoltare lntercomunitara Sistem lntegrat de Gestionare a Deseurilor Judetul Aradaprobarea Actului Aditional la Actul Constitutiv, Actul Constitutiv revizuit, Actul Aditional la Statut si Statutul revizuit al Asociatei de Dezvoltare lntercomunitara Sistem lntegrat de Gestionare a Deseurilor Judetul Arad

H.C.L. 41/23.06.2020 - Privind aprobare a Devizului General al obiectivului de investitii,,Reabilitare Primarie Plescuta Proiect Tehnic,,aprobare a Devizului General al obiectivului de investitii,,Reabilitare Primarie Plescuta Proiect Tehnic,,

H.C.L. 40/23.06.2020 - Privind aprobarea ordinei de zi a sedintei extraordinare din data de 23 .06 .2020aprobarea ordinei de zi a sedintei extraordinare din data de 23 .06 .2020

H.C.L. 39/23.06.2020 - Privind aprobarea continutului procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local Plescuta din data de 27.05.2020aprobarea continutului procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local Plescuta din data de 27.05.2020

H.C.L. 38/27.05.2020 - Privind aprobarea cotizatiei Consiliului Local Plescuta, aferenta anului 2020, la bugetul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Sistem Integrat de Gestionare a Deseurilor Judetul Arad.

H.C.L. 37/27.05.2020 - Privind aprobarea ordinei de zi a sedintei extraordinare din data de 27.05.2020.

H.C.L. 36/27.05.2020 - Privind aprobare a procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local Plescuta din data de 28.05.2020.Privind aprobare a procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local Plescuta din data de 28.05.2020.

H.C.L. 35/28.04.2020 - Privind aprobarea accesarii Masurii 15.1, pentru servicii de silvomediu, servicii climatice si conservarea padurilor, pentru suprafata de 408 ha, teren forestier aflat in proprietatea privata a Comunei Plescuta.

H.C.L. 34/28.04.2020 - Privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2020.

H.C.L. 33/28.04.2020 - Privind avizarea strategiei de contractare, a Studiului de fundamentare si a documentatiei de atribuire pentru delegarea gestiuni activitatii de colectarea separata si transportul separat al deseurilor municipale, inclusiv fractii colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori, din judetul Arad si operarea Complexului de tratare Ineu-Mocrea, proiect gestionat de ADISIGD Arad, LOT 1-ZONA 3, LOT2-ZONA4.

H.C.L. 32/28.04.2020 - Privind aprobarea ordinei de zi a sedintei extraordinare din data de 28.04.2020.

H.C.L. 31/28.04.2020 - Privind aprobarea continutului procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Plescuta, din data de 03.03.2020.

H.C.L. 30/28.04.2020 - Privind alegerea unui nou presedinte de sedinta pentru un mandat de 3 luni.

H.C.L. 29/03.03.2020 - Privind aprobarea modului in care se vor intocmii registrele agricole la nivelul Comunei Plescuta.

H.C.L. 28/03.03.2020 - Privind aprobarea statului de functii si organigramei aparatului de specialitate al primarului Comunei Plescuta.

H.C.L. 27/03.03.2020 - Privinacordarea unui mandat reprezentantului Comunei Plescuta in Adunarea Generala a Asociatilor Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Transport Public Arad in vederea aprobarii modificarii Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 - Act aditional la Contractul nr. 704/02.12.2019, astfel cum a fost modificat prin Actele aditionale nr. 1/20.12.2019 si nr. 2/21.01.2020.

H.C.L. 26/03.03.2020 - Privind acordarea unui mandat reprezentantului Comunei Plescuta in Adunarea Generala a Asociatiilor pentru modificarea Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Transport Public Arad.

H.C.L. 25/03.03.2020 - Privind acordarea unui mandat reprezentantului Comunei Plescuta in Adunarea Generala a Asociatiilor pentru modificarea Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Transport Public Arad.

H.C.L. 24/03.03.2020 - Privind aprobarea Planului de masuri pentru inbunatatirea activitatii de buna gospodarire, infrumusetare si de mediu a Comunei Plescuta, Judetul Arad.

H.C.L. 23/03.03.2020 - Privind aprobarea pretului de pornire la licitatie pentru vazarea masei lemnoase pe picior din fondul forestier proprietate publica a Comunei Plescuta, precum si stabilirea tipului de licitatie.

H.C.L. 22/03.03.2020 - Privind aprobarea raportului de activitate pe anul 2019 si Graficul de activitati propuse pentru anul 2020, ale Bibliotecii Comunale Plescuta.

H.C.L. 21/03.03.2020 - Privind aprobarea ordinei de zi a sedintei extraordinare din data de 03.03.2020.

H.C.L. 20/03.03.2020 - Privind aprobarea continutului procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local plescuta din data de 20.02.2020.

H.C.L. 19/20.02.2020 - Privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local ce vor fi efectuate in anul 2020 de catre persoanele apte de munca beneficiare de ajutor social potrivit Legii 416/2001, privind venitul minim garantat.

H.C.L. 18/20.02.2020 - Privind aprobarea bugetului general de venituri si cheltuieli al Comunei Plescuta pe anul 2020.

H.C.L. 17/20.02.2020 - Privind aprobarea continutului procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Plescuta din data de 10.02.2020.

H.C.L. 16/20.02.2020 - Privind aprobarea ordinei de zi a sedintei extraordinare din data de 20.02.2020.

H.C.L. 15/10.02.2020 - Privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achizitionarea produselor aferente Programului pentru scoli al Romaniei.

H.C.L. 14/10.02.2020 - Privind aprobarea executiei bugetare pe anul 2019.

H.C.L. 13/10.02.2020 Privind aprobarea salarilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul familiei ocupationale ,,Administratie,, din Primaria Comunei Plescuta.

H.C.L. 12/10.02.2020 - Privind aprobarea Actului Aditional la Actul Constitutiv revizuit, Actul Aditional la Statut si Statutul revizuit al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a Deseurilor Judetul Arad.

H.C.L. 11/10.02.2020 - Privind aprobarea Programului anual al achizitilor publice pentru anul 2020.

H.C.L. 10/10.02.2020 - Privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al Comunei Plescuta.

H.C.L. 9/10.02.2020 - Privind aprobarea organizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat pentru anul 2020-2021, in Comuna Plescuta.

H.C.L. 8/10.02.2020 - Privind aprobarea Regulamentului propriu de organizare si functionare pentru activitatile de colectare si transport al serviciului public de salubritate al Asociatiei de Dezvoltare Sistem Integrat de Gestionare a Deseurilor Judetul Arad.

H.C.L. 7/10.02.2020 - Privind aprobarea continutului procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local Plescuta din data de 16.01.2020.

H.C,L, 6/10.02.2020 - Privind aprobarea ordinei de zi a sedintei ordinare din data de 10.02.2020.

H.C.L. 5/16.01.2020 - Privind acordarea unui mandat reprezentantului Comunei Plescuta in Adunarea Generala a Asociatilor pentru modificarea Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Transport Public Arad.

H.C.L. 4/16.01.2020 - Privind acordarea unui mandat reprezentantului Comunei Plescuta in Adunarea Generala a Asociatilor Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Transport Public Arad in vederea aprobarii modificarii Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 - Act aditional la Contractul nr. 704/02.12.2019, astfel cum a fost modificat prin Actul aditional nr. 1/20.12.2019.

H.C.L. 3/16.01.2020 - Privind aprobarea ordinei de zi a sedintei extraordinare din data de 16.01.2020.

H.C.L. 2/16.01.2020 - Privind aprobarea continutului procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Plescuta din data de 24.12.2019.

H.C.L. 1/16.01.2020 - Privind alegerea unui nou presedinte de sedinta pentru un mandat de 3 luni.