Privind propunerea de stabilire a impozitelor, taxelor locale, regulamentul privind taxele speciale si alte taxe, pe anul 2021 in Comuna Plescuta.

Privind propunerea de rectificare a bugetului local pe anul 2020.

Privind aprobarea Regulamentului de instituire si administrare a taxei speciale de salubrizare in Comuna Plescuta "Comuna Plescuta "

Privind propunerea de aprobare a Contractului de delegare a gestiunii unor activitati componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea separata si transportul separat al deseurilor municipale din judetul Arad -Zona 4.ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea separata si transportul separat al deseurilor municipale din judetul Arad -Zona 4.

Privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Plescuta

Privind propunerea de alegere a unui nou presedinte de sedinta pentru un mandat de 3 luni

Privind propunerea de aprobare a procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local Plescuta din data de 23.09.2020

Privind propunerea de aprobare a ordinei de zi a sedintei extraordinare a Consiliului Local Plescuta din data de 13.11.2020

Privind propunerea de aprobarea a actului aditional nr. 842/30.04.2020, la contractul de prestari servici silvice Nr. 3084 din 15.11.2016.servici silvice Nr. 3084 din 15.11.2016.

Privind propunerea de acordare a unui mandat special reprezentantului Consiliului local al Comunei Plescuta, în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea aprobärii modificării Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 - Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019, astfel cum a fost modificat prin Actele adiționale nr. 1/20.12.2019, nr. 2/21.01.2020 și nr. 3/06.03.2020Plescuta, în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea aprobärii modificării Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 - Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019, astfel cum a fost modificat prin Actele adiționale nr. 1/20.12.2019, nr. 2/21.01.2020 și nr. 3/06.03.2020

Privind propunerea de aprobare a ordinei de zi a sedintei extraordinare a Consiliului Local Plescuta din data de 28.08.2020

Privind propunerea de aprobare a modificări tarifului de operare a statelor de transfer din Barzava, Chișineu-Criș și Sebiș inclusiv activitatile de transport al deșeunlor reziduale la depozitul conform existent din judetul Arad

Privind propunerea de rectificare a bugetului local pe anul 2020.

Privind propunerea de aprobare a procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Plescuta din data de 10.07.2020.

Privind propunerea de aprobare a ordinei de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local Plescuta din data de 29.07.2020.

Privind aprobarea participării la Programul AFM Privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionarii inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public

Privind propunerea de aprobare a ordinei de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local Plescuta din data de 10.07.2020.

Privind propunerea de aprobare a procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Plescuta din data de 23.06.2020

Privind propunerea de alegere a unui presedinte de sedinta pentru un mandat de 3 luni.

Privind propunerea de aprobare a Planul Tarifar si Analiza pragului de suportabilitate pentru utilizatorii casnici in cadrul Proiectului Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Arad.

Privind propunerea de aprobare a Actului Aditional la Actul Constitutiv Actul constitutiv revizuit Actul Aditional la Statut Statutul revizuit al Asociatiei de dezvoltare lntercomumtara Sistem lntegrat de Gestionare a Deseurilor Judetul Arad.Gestionare a Deseurilor Judetul Arad.

Privind propunerea de aprobare a Devizului General al obiectivului de investitii,,Reabilitare Primarie Plescuta Proiect Tehnic.

Privind propunerea de aprobare a ordinei de zi a sedintei extraordinare a Consiliului Local Plescuta din data de 23.06.2020.

Privind propunerea de aprobare a cotizatiei Consiliului Local Plescuta, aferenta anului 2020, la buge tul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Sistem Integrat de Gestionare a Deseurilor Judetul Arad.

Privind propunerea de aprobare a ordinei de zi a sedintei extraordinare a Consiliului Local Plescuta din data de 27.05.2020

Privind propunerea de aprobare a procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local Plescuta din data de 28.04.2020

Privind aprobarea accesarii Masurii 15.1, pentru servicii de silvomediu, servicii climatice si conservarea padurilor, pentru suprafata de 408 ha, teren forestier aflat in proprietatea privata a Comunei Plescuta.

Proiect privind propunerea de rectificare a bugetului local pe anul 2020

Privind avizarea strategiei de contractare, a Studiului de fundamentare si a documentatiei de atribuire pentru delegarea gestiuni activitatii de colectarea separata si transportul separat al deseurilor municipale, inclusiv fractii colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori, din judetul Arad si operarea Complexului de tratare Ineu-Mocrea, proiect gestionat de ADISIGD Arad, LOT 1-ZONA 3, LOT2-ZONA4.

Privind propunerea de aprobare a ordinei de zi a sedintei extraordinare a Consiliului Local Plescuta din data de 28.04.2020

Privind aprobarea a procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local Plescuta din data de 03.03.2020

Privind propunerea de alegere a unui nou presedinte de sedinta pentru un mandat de 3 luni

Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat reprezentantului Comunei Plescuta in Adunarea Generala a Asociatiilor pentru modificarea Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Transport Public Arad.

Proiect de hotarare privind propunerea de aprobare a Planului de masuri pentru inbunatatirea activitatii de buna gospodarire, infrumusetare si de mediu a Comunei Plescuta, Judetul Arad.

Proiect de hotarare privind propunerea de aprobare a pretului de pornire la licitatie pentru vanzarea masei lemnoase pe picior din fondul forestier proprietate publica a Comunei Plescuta, precum si stabilirea tipului de licitatie.

Proiect de hotarare privind propunerea de acordare a unui mandat reprezentantului Comunei Plescuta, in Adunarea Generala a Asociatilor pentru modificarea Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Transport Public Arad.

Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat reprezentantului Comunei Plescuta in Adunarea Generala a Asociatilor Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Transport Public Arad in vederea aprobarii modificarii Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 - Act aditional la Contractul nr. 704/02.12.2019, astfel cum a fost modificat prin Actele aditionale nr. 1/20.12.2019 si nr. 2/21.01.2020.

Proiect de hotarare privind propunerea de aprobare a statului de functii si organigramei aparatului de specialitate al Primarului Comunei Plescuta. Proiect de hotarare privind propunerea de aprobare a statului de functii si organigramei aparatului de specialitate al Primarului Comunei Plescuta. 

Proiect de hotarare privind propunerea spre aprobare a Raportului de activitate pe anul 2019 si Graficul de activitati propuse pentru anul 2020, ale Bibliotecii Comunale Plescuta.

Proiect de hotarare privind propunerea de aprobare a Planului de actiuni si lucrari de interes local ce vor fi efectuate in anul 2020 de catre persoanele apte de munca beneficiare de ajutor social potrivit Legii 416/2001, privind venitul minim garantat.

Proiect de hotarare privind propunerea de aprobare a ordinei de zi a sedintei extraordinare a Consiliului Local Plescuta din data de 20.02.2020.

Proiect de hotarare privind propunerea de adoptare a bugetului general de venituri si cheltuieli al Comunei Plescuta pe anul 2020.

Proiect propunerea de aprobare a Programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2020

Proiect propunerea de aprobare a executiei bugetare pe anul 2019

Proiect privind propunerea de stabilire a salarilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul familiei ocupationale ,,Administratie,, din Primaria Comunei Plescuta.

Proiect propunerea de organizare a retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat pentru anul 202-2021, in Comuna Plescuta.

Proiect propunerea de aprobare a Regulamentului de organizare si functionare al Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al Comunei Plescuta

Proiect propunerea de aprobare a Actului Aditional al Actului Constitutiv, Actul Constitutiv revizuit, Actul aditional la Statut si Statutul revizuit al Asociatiei de DezvoltareIntercomunitara Sistem Integrat de Gestiune a Deseurilor Judetul Arad.

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND ACORDAREA UNUI MANDAT REPREZENTANTULUI COMUNEI PLESCUTA IN ADUNAREA GENERALA A ASOCIATILOR PENTRU MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV SI A STATUTULUI ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DE TRANSPORT PUBLIC ARAD

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND PROPUNEREA DE APROBARE A ORDINEI DE ZI A SEDINTEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL PLESCUTA DIN DATA DE 16.12.2019.

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND PROPUNEREA DE APROBARE A PROCESULUI VERBAL AL SEDINȚEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL PLESCUTA DIN DATA DE 02.12.2019.

Proiect de hotarare privind propunerea de rectificare a bugetului local pe anul 2019.

Proiect de hotarare privind propunerea de stabilire a impozitelor, taxelor locale,regulamentul privind taxele locale speciale si alte taxe, pe anul 2020 in Comuna Plescuta.